Informacje ogólne

 1. Każda paleta transportowa posiada oznaczenie w postaci etykiety, którą kupujący powinien zachować i przedstawić razem z dokumentem zakupu, w przypadku zgłoszenia roszczeń, reklamacji, uwag.

 2. Materiał z grupy „Stare Miasto” zostaje poddany obróbce dzięki technologii mechanicznego postarzania. Ze względu na technologię produkcji wyrobów, powstają elementy o zróżnicowanym stopniu postarzania/obicia. Wszelkie mniejsze lub większe obicia, uszkodzenia, pęknięcia zauważalne na elementach nie stanowią wady materiału.

 3. Produkty nie opisane w „CENNIKU PRODUKTÓW”, a wykonane na specjalne zamówienie klienta, wymagają osobnych negocjacji cenowych oraz wpłacenia 30% zadadku za materiał. Termin realizacji zamówienia jest ustalany indywidualnie. W przypadku nie odebrania przez klienta specjalnego zamówienia, wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi, zaś nie odebrany materiał pozostaje własnością ABW SUPERBRUK Sp. z o.o.

 4. Jak wybrać kostkę brukową:
  grubość 4 cm: ruch pieszych (przydomowe chodniki, tarasy) - grubość 6 cm: ruch pieszych oraz dla nawierzchni obciążonych ruchem pojazdów mechanicznych do 3,5t - grubość 8 cm: większy ruch samochodów osobowych, ciężarowych i innych ciężkich pojazdów.


Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z poniższymi warunkami gwarancji.

WARUNKI GWARANCJI

Gwarancja udzielana jest na betonowe wyroby wibroprasowane produkowane przez "ABW Superbruk" Sp. z o.o., zakupione w siedzibie firmy w Hryniewiczach 75/5m, 16-061 Juchnowiec Kościelny bądź w innych punktach sprzedaży współpracujących z ABW Superbruk Sp. z o.o. na podstawie podpisanej, aktualnej Umowy o Współpracy.
 
"ABW Superbruk" Sp. z o.o. gwarantuje Kupującemu jakość wyrobów i ich zgodność z następującymi normami:
 • Kostki brukowe – norma PN-EN 1338:2005 „Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badań„
 • Płytki chodnikowe – norma PN-EN 1339:2005 „Betonowe płyty brukowe - Wymagania i metody badań”
 • Krawężniki i obrzeża – norma PN-EN 1340:2004 „Krawężniki betonowe-Wymagania i metody badań„
 • Elementy małej architektury ulic i ogrodów – norma PN-EN 13198
 • Wyroby posiadają Deklarację Zgodności która jest wydawana na życzenie Klienta, oraz oznakowane są znakiem budowlanym CE. Każda paleta/opakowanie wyrobu posiada etykietę „Informacja o wyrobie” zawierającą dane o dokumencie odniesienia, na zgodność z którym produkowany był wyrób oraz o cechach jakościowych wyrobu.
 
 1. Uprawnienia z tytułu gwarancji przysługują z chwilą wydania wyrobów, pod warunkiem pełnej i terminowej zapłaty za odebrane wyroby.
 2. Gwarancja dotyczy wyrobów pierwszego gatunku.
 3. Okres gwarancji wynosi 3 lata liczony od dnia wystawienia Faktury VAT lub paragonu.
 4. ABW Superbruk Sp. z o.o. jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 5. W przypadku, gdy wymiana lub naprawa wyrobu jest utrudniona lub niosłaby za sobą znaczne koszty, a wada towaru nie ma istotnego wpływu na przydatność Kupującego, „ABW Superbruk” Sp. z o.o. może odpowiednio obniżyć cenę wyrobu.
 6. W przypadku stwierdzenia wad wyrobu nabywca jest zobowiązany do wstrzymania się z zabudową wyrobu do czasu poinformowania „ ABW Superbruk” Sp. z o.o. przez złożenie pisemnej reklamacji. Jeżeli nabywca wbudował wyrób z wcześniej stwierdzonymi wadami, producent nie ponosi kosztów rozbiórki i ponownej zabudowy wyrobu.
 7. Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji za wady fizyczne wyrobu, jeżeli nie zawiadomi „ ABW Superbruk ” Sp. z o.o. o wadach w ciągu 7 dni od chwili ich wykrycia.
 8. W przypadku stwierdzenia wad w trakcie użytkowania wyrobu Kupujący powinien złożyć reklamację na piśmie w miejscu zakupu wyrobów lub bezpośrednio w dziale sprzedaży „ABW Superbruk „ Sp. z o.o. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni licząc od daty wpłynięcia pisma reklamacyjnego. W przypadku uznania reklamacji przez „ ABW Superbruk ” Sp. z o.o. warunki jej usunięcia zostaną określone na piśmie za obustronnym porozumieniem.
 9. „ABW Superbruk„ Sp. z o.o. nie pokrywa kosztów poniesionych przez Kupującego wynikających  z czasu rozpatrywania i załatwiania reklamacji.
 10. „ABW Superbruk" Sp z o.o. uznaje w ramach gwarancji wady wynikające z jej winy, a w szczególności:
  • wady konstrukcji
  • wady wykonania
  • wady wynikające z użycia surowców niewłaściwej jakości.
 1. Nie podlegają reklamacji dopuszczone przez  właściwe normy:
  • odchyłki w wymiarach i wyglądzie wyrobu,
  • ubytki w wierzchniej warstwie wyrobu, będące następstwem eksploatacji,
  • wykwity wapienne w postaci białego nalotu, które w zależności od rodzaju oraz intensywności zanikają pod wpływem warunków atmosferycznych oraz użytkowania w okresie do 3 lat,
  • straty powstałe na skutek zabudowy niedojrzałych wyrobów,
  • odchyłki w kolorze uwarunkowane procesem produkcyjnym oraz naturalną zmiennością kruszyw.
 1. Gwarancją nie są objęte wady i uszkodzenia powstałe w wyniku
  • niewłaściwego zaprojektowania lub wykonania podbudowy,
  • niewłaściwego i niezgodnego z zasadami sztuki budowlanej montażu zakupionych wyrobów,
  • niewłaściwego doboru wyrobu do rodzaju i wielkości obciążeń,
  • niewłaściwego użytkowania, niezgodnego z przeznaczeniem i właściwościami zakupionych wyrobów niewłaściwego składowania lub transportu zakupionych wyrobów
 1. Warunkiem zgłoszenia roszczenia w ramach gwarancji jest przedstawienie przez Kupującego:
  • oryginału faktury zakupu wyrobów
  • dokumentów WZ w oryginale
  • pisemnego zgłoszenia reklamacyjnego
 
Dodatkowe informacje
 
 1. Wyroby są sprzedawane na zwrotnych paletach typu ABW i zabezpieczone taśmą lub folią. Wyroby „Stare Miasto” pakowane  są w tzw. BIG-BAGi i dodatkowo umieszczane na paletach transportowych. Zwrot nieuszkodzonych palet i BIG – BAGów odbywa się na koszt Odbiorcy w terminie do 6 m-cy od daty zakupu.
 2. Niektóre typy kostek mają kostki brzegowe i połówkowe, które są oferowane wraz z kostkami podstawowymi w ściśle określonej ilości na metr kwadratowy. Ewentualny nadmiar kostek brzegowych i połówkowych nie podlega zwrotowi, zaś ich ewentualny niedobór powinien być uzupełniony przez docinanie kostek podstawowych.
 3. Zapotrzebowanie kostek brukowych na metr kwadratowy układanej powierzchni obejmuje także fugi i zgodnie z tym wyroby będą dostarczane, żeby można było z nich ułożyć powierzchnię zamówioną przy zachowaniu wymiaru siatki ( należy uwzględnić ewentualne docinki).
 

Mikrospękania włoskowate:

Na powierzchni wyrobów mogą występować mikrospękania włoskowate, które widoczne są głównie na wilgotnej nawierzchni podczas jej wysychania np. po opadach deszczu, śniegu. Zjawisko to spowodowane jest naturalnym skurczem zachodzącym podczas procesu wiązania cementu. Na podstawie publikacji dotyczących wspomnianej tematyki oraz własnych obserwacji możemy stwierdzić, że w przypadku wyrobów spełniających deklarowane cechy, omawiane mikrospękania nie obniżają wartości użytkowych i trwałości wyrobu.

 
Postarzanie:
Część z oferowanych przez naszą firmę produktów (grupa „Stare Miasto”), wykonywana jest w technologii obijania i bezpośrednio po tym pakowana do BIG-BAGów. Może się zdarzyć spakowanie uszkodzonych pojedynczych kostek. Firma przyjęła że technologia wykonania powierzchni postarzania jest niepowtarzalna.
 
Wykwity wapienne
Na kostce brukowej mogą pojawić się przebarwienia w postaci jasnych plam i szarych nalotów. Ich tworzenie nie wynika ani z błędów produkcyjnych, ani tez z niewłaściwej ilości barwników. Wprost przeciwnie – można stwierdzić, że obecność nalotów jest jednym z elementów potwierdzających prawidłowość procesu wytwarzania kostki. Wykwity wapienne są efektem naturalnych procesów fizykochemicznych zachodzących w betonie podczas jego wiązania i twardnienia w zmiennych warunkach atmosferycznych. Bezpośredni wpływ na powstawanie wykwitów wywiera wodorotlenek wapnia tworzący się w procesie hydratacji cementu. Na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych (deszcz, śnieg) wykwity po pewnym czasie ulegają zmyciu i znikają zupełnie. Badania i obserwacje wykazały, że okres ten wynosi maksymalnie 2 lata. Zgodnie z europejską normą PN-EN 1338 „ewentualne wykwity nie mają szkodliwego wpływu na właściwości użytkowe kostek brukowych i nie są uważane za istotne”, w związku z tym nie podlegają reklamacji.

Różnice w kolorze
Możliwe są odchylenia w barwie poszczególnych kostek oraz drobne różnice strukturalne na ich powierzchni spowodowane:
 • różnorodnością uziarnienia piasku
 • wahaniami barw własnych surowców
 • zmiennymi warunkami atmosferycznymi (tempertaura, wilgotność) podczas wiązania betonu.
 • kolory (melanże): Creme, Alhambra, Africa, Granite, Vulcano, Zebra, Toffee, Silver, Sahara, Lawa, Latte, Barwy Jesieni ze względu na technologię produkcji są niejednolite i niepowtarzalne.
Dlatego kolorowe kostki w niewielkim stopniu mogą różnić się zabarwieniem i nie da się tego uniknąć. Mając to na uwadze, przy układaniu nawierzchni należy mieszać kostki z różnych (przynajmniej trzech) palet, aby zniwelować występujące różnice.

Różnice wymiarów
Wszystkie produkowane elementy zachowują odpowiednie parametry jakościowe, które mieszczą się w tolerancji wymiarowej określonej w normach: PN-EN 1338 (kostka brukowa), PN-EN 1339 (płyty brukowe), PN-EN 1340 (krawężniki betonowe). Prawidłowa technologia budowy i układania powierzchni z kostki betonowej gwarantuje, że minimalne różnice wymiarów po zakończeniu prac są niewidoczne.